Üyelerimiz

Dernek Üyelik Formu

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan her genel cerrah TKRCD’ne üye adayı olabilir. Üyelik başvurusunda en az birisi halen aktif Yönetim Kurulu (YK bundan böyle tüzük içinde bu kısaltma kullanılacaktır) üyesi olmak kaydıyla, iki dernek üyesinin yazılı referansı gereklidir. Ancak Web üyeliğinde bu koşul aranmaz, iki dernek üyesinin yazılı referansı yeterlidir.

Gerekli referanslar alındıktan sonra, TKRCD başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bir yıl süre ile ‘Aday Üye’ statüsünde yer alır. Bir yılın sonunda aksini gerektirecek bir durum oluşmadığı takdirde, YK tarafından ‘Asli Üye’liği onaylanır ve üye kayıt defterine kaydedilir. Aday Üye, Asli Üyelerin her türlü hakkına sahiptir ancak, Seçimli Genel Kurul’larda oy kullanamaz.

TKRCD’ne ilk başvurusu veya aday üyelikten asli üyeliğe geçişi reddedilen kişiye YK gerekçe göstermek zorunda değildir.

Derneğin asli üyeleri; derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar YK kararı ile onursal üye ya da fahri üye olarak kabul edilebilir.

TKRCD’nde 4 üyelik kategorisi bulunmaktadır:

Asıl/Asli Üye: Dernek kurucuları ve dernek yönetimince başvuruları kabul edilenlerden oluşur. Genel cerrahi uzmanlığının yanı sıra kolorektal cerrahi ile ilgili eğitim, klinik hizmet ya da araştırma yapmış/yapıyor olmak, TKRCD asıl/asli üyeliği için tercih nedenidir.

Asli üyeler, derneğin yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Üyelikleri için yıllık aidat öderler.

Aday Üye: Madde 4 de tanımlanmış olan bir yıl bekleme süresindeki üyedir.

Fahri Üye: Kolorektal cerrahinin gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında kolorektal alanında çalışan hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. En az iki asil üyenin ve TKRCD YK’nun aldığı kararla seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Onursal Üye: Çalışmalarıyla kolorektal cerrahi alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler, kolorektal cerrahinin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir. TKRCD YK’nun tam sayısının en az 2/3’sinin oylarıyla seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.